Conference Chairs

Prof. Hongwen He (Beijing Institute of Technology)

 

Prof. Weixiang Shen (Swinburne University of Technology)

 

Prof. Rui Xiong ( Swinburne University of Technology)

Program Committee
To be announced.
Organizing Committee
To be announced.
Scientific Advisory Committee
To be announced.